► İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Yetkin insan kaynağına sahip olma stratejimiz doğrultusunda çalışanlarımızın yetkinliğini ve memnuniyetini arttırmak birincil hedefimizdir.

✓ Çalışanların beklentilerinin belirlenerek şirkete bağlılıklarını ve motive edici bir çalışma ortamı oluşturularak iş gücü verimliliğini arttırmak.

✓ İşe alım ve terfi süreçlerinde cinsiyet, din, ırk gibi farklılıklara bakılmaksızın, pozisyonun gereklerine en uygun ve yetkin adayları eşit fırsatlar tanıyarak seçmek.

✓ Sürekli iyileşme ve gelişim için çalışanlarına nitelikli ve etkisi ölçülebilir eğitim ve gelişim fırsatları sunmak.

✓ Değişimlere ve gelişime hızlı adapte olabilecek organizasyonel yapısını sürekli geliştirmek.

✓ Şirket hedefleriyle çalışanların kişisel hedeflerini bütünleştirerek şirketin hedeflerine ulaşılmasında tüm çalışanların katkısının adil, sistemli ve ölçülebilir bir yöntemle değerlendirilmesini sağlamak.

✓ Rekabet koşulları çerçevesinde, nitelikli iş gücünü cezbetmek, onları işte tutundurmak ve çalışanların istenilen performans düzeyine ulaşmalarını sağlamak amacıyla, adil ve dengeli bir ücret politikası izlemek.

✓ Yenilikleri takip etmek ve şirket bünyesine adaptasyonunu sağlayarak, İnsan Kaynakları uygulamalarıyla inovasyon sürecini beslemeyi amaçlamak.

✓ Bireysel, toplumsal ve çevresel sorunlara karşı sorumluluk bilinci yüksek bireyler ile toplumun refahına hizmet etmeyi amaçlamak.

✓ İş Sağlığı ve Güvenliği ilke ve sorumlulukları dahilinde iş süreçlerini şekillendirmek.

 

► ETİK KURALLAR

Kanca A.Ş Yönetim Kurulu kararı ile dürüstlük, şeffaflık, gizlilik, tarafsızlık ve yasalara uyum genel ilkeleri çerçevesinde düzenlenen Kanca A.Ş. Etik Kuralları yürürlüğe alınmış ve tüm şirket çalışanlarının, müşteriler, tedarikçiler, hissedarlar ve diğer paydaşlar ile olan ilişkilerine yön verecek, rehber mahiyetinde düzenlemeler hayata geçirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Eşitlikçi Yaklaşım

Tüm çalışanlarına adil ve önyargısız davranır. Farklı kültürlerden, tecrübelerden ve özgeçmişlerden bireyleri istihdam etmeye çalışır. Dil, din, ırk, cinsiyet ve statü farkı gözetmez.

Sosyal ve Toplumsal Sorumluluk

Ulusal ve kültürel değerlere sahip çıkar. Sosyal çevreye olumlu katkılar sağlayabilecek faaliyetler yürütür. Çevrenin korunmasına özen gösterir. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, çalışanlarına, müşterilere, tedarikçilere ve sosyal çevreye karşı yasal sorumluluklarını yerine getirir.

Zorla çalıştırma, her türlü ayrımcılık ve tacize kesinlikle tolerans göstermez.

Çocukların eğitim haklarını ellerinden alan çocuk işçiliğine şiddetle karşı çıkar.

Irk, cinsiyet, renk, milliyet, din, yaş, engellilik, cinsel yönelim ve siyasi görüşe dayanan ayrımcılığın ve saygısızlığın hiçbir türüne müsaade etmez.

Engelli insanların topluma kazandırılmasına katkı sağlar. Kanca adının saygınlığı ve güvenirliğini korur.

Kişisel Tutarlılık

Karşısındakine güven verir. Yasalara, ahlak kurallarına, kendi kurumunun politika ve prosedürlerine uyar. Kurumuna ve şahsına saygı duyulmasını sağlar. Zor koşullar altında bile Kanca kimliğini düşünerek tutarlı davranır.

Rüşvet ve Yolsuzluk ile mücadele

Kanca bünyesindeki tüm çalışanlarımız görevleri ile ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan görevlerini yerine getirmeyi taahhüt eder.

 

► VERİ GİZLİLİĞİ

Müşterilerimizin, çalışanlarımızın, şirket hissedarlarının, ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarının otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verileri veri gizliliği kapsamında korunmaktadır.

Bilginin içeriğinin görüntülenmesinin, sadece bilgiyi/veriyi görüntülemeye izin verilen kişilerin erişimi ile kısıtlanmaktadır.

 

► ÇALIŞMA SÜRELERİ VE SOSYAL YAN HAKLAR

Kanca'da haftalık çalışma süreleri, İş Kanunu’nda belirtilen çalışma saatlerini aşmayacak şekilde uygulanmaktadır.

Ücret belirleme süreci, ilgili sektörlere ve iş gücü piyasasına göre rekabetçi bir şekilde ve toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre oluşturulur.

Sosyal yan haklar çalışan grubu gözetilmeksizin aşağıdaki gibi uygulanmaktadır;

1. İkramiye
2. Yakacak Yardımı
3. Bayram Harçlıkları
4. Yıllık İzin Harçlıkları
5. Doğum- Ölüm- Askerlik- Evlilik Yardımı
6. Çocuk Yardımı
7. Öğrenim Yardımı
8. Gece Zammı
9. Alışveriş Çekleri
10. Sosyal İzinler
 
Scroll